logotyp

Informace pro rodiče

Co nás čeká v září:

 •  3. 9. 2020 v 16.00 hod.                  Zahajovací schůzka s rodiči
 • 21. 9. 2020 v  7.30 hod.                  Logopedická depistáž
 • 30. 9. 2020 v 8.00 hod.                   Vánoční focení dětí

Domácí úkol pro rodiče a děti - vyrobit do zahrádky houbu (hříbek, muchomůrku, bedlu, apod.),
aby nám dlouho vydržela.

Vážení rodiče,

vzhledem k rozhodnutí ministra zdravotnictví o novém opatření z důvodu zhoršení epidemiologické situace s platností od 10. 9. 2020, Vás prosím, abyste opět používali roušky v budově mateřské školy a dodržovali tato opatření - vstup pouze do šaten, nezdržovat se zbytečně v budově, používat dezinfekci, nevodit nemocné děti do MŠ. Každé dítě má v šatně v sáčku alespoň jednu roušku v případě potřeby. Děti během dne roušku mít nemusí.
Děkujeme.
Balíková Vlasta

PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2020

1. Provozní doba 6.15 - 15.45
2. Příchod dětí do MŠ nejpozději v 8.00 hod.
3. Rodič - vstup jen do šaten (použijte dezinfekci - na okně ve vstupní chodbě), rodiče převléknou děti a samotné je pošlou do třídy - nedoprovázet je (když tak pomůže p. Stehlíková)
4. Ponechat dítěti ROUŠKU v šatně v sáčku pro případ potřeby
5. Děti se scházejí ráno v 1. třídě; v 7.00/7.30 hod. odchází starší děti s druhou učitelkou do své třídy
6. Před vstupem do třídy si každé dítě umyje ruce (dohled učitelky), mladší děti všechny společně s učitelkou; používají se papírové ručníky
7. Pitný režim - ve třídě používají děti vlastní hrníček, konvici obsluhuje učitelka; na pobyt venku, prosíme, pití z domu do vlastní "lahve" - osvědčilo se (cca září, říjen)
8. Ve třídě častější mytí rukou dětí - dohlíží učitelka
9. Hygiena - před svačinou
10. Přechod do jídelny - společně celá třída
11. V jídelně je 8 stolečků, děti sedí po 3 u stolečku
12. Jídlo a pití je připravené na talíři, pro přídavek si děti chodí k výdejnímu oknu samy
13. Po svačině přechod do šatny, příprava na pobyt venku
14. Zahrady vyhovují pro dvě skupiny
15. Hygiena
16. Oběd - polévka je připravená na stolečku, druhé jídlo si děti vyzvedávají u výdejního okna samy, rovněž příbor a přídavek jídla i pití
17. Po obědě hygiena - čištění zoubků NE!
18. Odpolední odpočinek
19. Po odpočinku hygiena
20. Odpolední svačina - 1. třída ve 14.00 hod., 2. třída ve 14.20 hod.
21. V případě pěkného počasí - pobyt na dolní zahrádce (rodiče čekají u brány), jinak se děti rozchází v 1. třídě
22. Rodiče si zvoní do výdejny
23. Rodiče při odchodu dodržují stejná pravidla jak při příchodu
24. Rodiče, nezdržujte se s dětmi v šatnách, na zahradách ani v jiných prostorách MŠ
25. Ve školce zatím všichni bez roušek

Děkujeme za dodržování nových pravidel a za pochopení.
Kolektiv MŠ

Pozvánka

Vážení rodiče,
ředitelství ZŠ a MŠ Vás zve na zahajovací schůzku,
která se koná ve čtvrtek, 3. září 2020 v 16.00 hod. v mateřské škole.

Program:
1. Informace o provozu MŠ
2. Seznámení se školním řádem
3. Stravování
4. Seznámení s ŠVP - program školy

Prosíme, abyste si zajistili na tuto dobu hlídání dětí. Děkujeme.

Předběžné informace

Hlavně pro rodiče nových dětí.

Vážení rodiče!
- Evidenční list (nové děti) potvrzený od lékaře a podepsaný oběma rodiči přineste v úterý 1. 9. 2020 všichni, bez rozdílu, jestli Vaše dítě v tento den nastoupí nebo nenastoupí. Pro dítě, které nenastoupí po delší dobu, si můžete vyžádat dlouhodobou omluvenku.
- Co potřebuje dítě do MŠ? - umělohmotný hrníček do třídy, pevné papuče, pohodlné oblečení do třídy, náhradní převlečení, spící děti pyžamo, vlastní pití na zahradu (vodu, šťávu, to, co Vaše dítě pije rádo) - zatím ponecháme, jak to bylo před koncem školního roku (všechny děti)
- nahlásit stravu od 1. 9. 2020 (všechny děti) - zda polodenní nebo celodenní!
- ponechte dětem v šatně v sáčku opět jednu roušku (pro případ potřeby) - všechny děti
- pokud bude mít dítě příznaky onemocnění - rýma, kašel, zvýšená teplota - nemůže být do MŠ přijato
- po příchodu do MŠ první den - je potřeba podepsat "Prohlášení o bezinfekčnosti" - bude k dispozici ve vstupní chodbě na okně (všechny děti)
Ostatní informace najdete zde na webových stránkách.
Těšíme se na děti i na Vás.

Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ Únanov z důvodu epidemie

Vážení rodiče,

ředitel ZŠ a MŠ únanov po projednání se zřizovatelem OÚ Únanov
snižuje úplatu za předškolní vzdělávání:

březen      75,- Kč
duben        0,- Kč
květen      75,- Kč

Přeplatky vám budou vráceny.
Od měsíce června již bude platba probíhat obvyklým způsobem.
(Proto rodiče odhlášených dětí na červen, nechť si nezapomenou podat dlouhodobou omluvenku ve školce se žádostí o snížení úplaty. Nejpozději do 5. 6. 2020.)

Připomínka

ZVOŇTE POUZE NA VÝDEJNU.

Přivádějte děti nejpozději do 8 hod.
Po 8. hod. už bude prováděna dezinfekce šaten a chodeb.
Změna v omlouvání stravy platná od 25. 5. do 10. 7. 2020

- zákaz vydávání obědů do jídlonosičů
- stravu je nutné odhlašovat den dopředu
- v případě náhlého onemocnění strava 1. den propadá,
další dny lze obědy odhlásit

Vážení rodiče,

provoz v mateřské škole bude obnoven v pondělí 25. 5. 2020 od 6.15 do 15.45 hod.

Podmínky pro provoz MŠ

Při příchodu budete potřebovat:
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků vitrového infekčního onemocnění
- podpis, že jste byli seznámeni s mimořádnými podmínkami pro provoz

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy vstoupit!

Připomínáme:

-
nutnost 1 ks roušky v sáčku pro případ výskytu virového onemocnění
- pro bezpečné zajištění pitného režimu venku si každé dítě přinese označenou láhev s pitím
- zákaz nosit hračky z domova
- poučení o hygieně z Vaší strany
- zákaz vstupu do budovy a na zahrádku (pouze do šaten dětí)
- děti musí být bez příznaků (rýma, kašel, teplota)
- u dětí, které trpí alergií, je potřeba přinést potvrzení od lékaře
- v případě zjištění těchto projevů během dne, bude dítě izolováno a okamžitě budou kontaktováni rodiče, kteří si dítě v nejkratší možné době vyzvednou, a také bude informována spádová hygienická stanice (týká se to i zaměstnanců s podezřením na Covid 19)
- dodržujte odstup 2m před budovou MŠ
- používejte roušky po celou dobu pobytu v MŠ a dezinfekci při vstupu do budovy
- mateřská škola ruší veškeré hromadné akce (bohužel, i loučení s předškoláky, besedu s hasiči, divadlo v MŠ)

- mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování základních hygienických pravidel po použití toalety a zejména správnou hygienu rukou před konzumací potravin za použití dezinfekčních prostředků s následným hygienickým osušením rukou (jednorázové papírové ručníky)

- mateřská škola zajistí zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce (WC, stoly, podlahy, kliky ad.), zajistí časté a průběžné větrání prostor; celkovou dezinfekci tříd a zahradních prvků za pomoci OÚUpozornění pro rodiče

Zákonní zástupci oznámí své rozhodnutí o docházce do MŠ nejpozději do 15. 5. 2020 formou dotazníku. Byl individuálně zaslán všem rodičům nebo je ke stažení na stránkách školy (viz níže v článku).
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinesou rodiče v den nástupu do MŠ. Bez tohoto dokumentu nemůžeme dítě do budovy vpustit. 
Tiskopis "Čestné prohlášení" si můžou rodiče vyžádat a vyplnit při příchodu do MŠ.

Provoz MŠ od 25. 5. 2020

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ Únanov –   25. květen 2020 (termín nástupu se může změnit dle vývoje epidemiologické situace)

Preventivní opatření v MŠ Únanov:

 • Písemné poučení rodičů docházejících dětí, že k pobytu budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota).
 • Rodič dítě předá přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. „ranním filtru“ s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Zvážit docházku dítěte s alergií. Před vstupem do školky bude dítěti změřena teplota a při sebemenším náznaku onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • Rodiče podepíší Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu umyje a řádně vydezinfikuje ruce.

Další opatření k provozu:

 • Pedagogický personál v MŠ bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu, používání desinfekčních prostředků a dodržování preventivních opatření.
 • O podrobnostech prevence se můžete informovat v MŠ.
 • Desinfekci zajistí MŠ a k osušení rukou připraví jednorázové papírové ručníky.
 • Používat se budou výhradně papírové jednorázové kapesníky a po vysmrkání si dítě vždy umyje ruce mýdlem a vydezinfikuje ruce.
 • Zvýšená pozornost bude kladena na dezinfekci hrníčků a nádobí.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Hygienická opatření:

 • Ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor desinfekcí vhodnými prostředky, časté větrání a zařazování pobytu venku podle klimatických podmínek.
 • Před a po servírování jídla budeme stoly umývat a desinfikovat.
 • Příbory si děti nebudou brát hromadně.
 • Hrnečky se budou během dne několikrát umývat.
 • Starší děti ve 2. třídě si už nebudou čistit zoubky.

Doporučená opatření:

 • Spaní v mateřské škole zvažte jen v případě nutnosti! Lehátka musí být 1 m od sebe. Málo prostoru.
 • Každé dítě bude mít v šatně roušku v sáčku pro případ objevení příznaků respiračního onemocnění ve školce.

 

Milé děti,

je měsíc květen a všichni víme, že druhou neděli v květnu (letos je to 10. 5.) mají svátek všechny maminky. A vy, děti, proto můžete s tatínkem nachystat pro svoji maminku překvapení. Ve fotogalerii "Pro maminku" vám posílám pěkné nápady na vyrobení přáníčka.
Do přáníčka vám tatínek může napsat tuhle básničku:
"Spanilá jak růžička, dala mi půl srdíčka.
Umí něžně pohladit, v pravou chvíli poradit.
Jenom jednu každý má, celý den se usmívá.
Mé mamince a podepište se svým jménem.
(To už umíte skoro všichni).

I my, všichni ze školky, přejeme vašim maminkám hodně zdraví, štěstí
a ať z vás, dětí, mají jenom samou radost.

Balíková Vlasta

Milí předškoláčci,

Milí předškoláčci,Natálko, Linduško, Valentýnko, Petruško, Amálko, Andělko, Tobíku, Lukášku N., Tomášku S., Tomášku R., Tomášku A., Lukášku K., Adámku, Matýsku, Pavlíku, Denisku, Ondrášku a Kubíčku,
ve schránce jste našli svého školkového Kuliferdy. Poslaly jsme vám ho domů, abyste se mohli s maminkami připravovat do 1. třídy a nemuseli vyhledávat úkoly na internetu.
Stejně by zatím Kuliferda ve školce zahálel. Splňte tyto domácí úkoly, jak jsme vám napsaly a určitě nám nějaké pošlete, ať vidíme, jak se vám daří. Moc vás zdravíme.
Mějte se hezky, buďte zdraví a vydržte.
Vaše paní učitelky Balíková Vlasta a Divišová OlgaUsmívající se
PS: Až nám školku otevřou, tak přineste ukázat všechny tři Kuliferdy s vypracovanými úkoly.

Milí rodiče předškoláků,

v září jste si pro své děti - předškoláky zaplatili pracovní sešity Kuliferda. Pokud máte zájem využít tyto sešity v současné době doma, můžete se ve čtvrtek dopoledne stavit ve školce a Kuliferdy si vyzvednout. Kolem 9.30 hod.
Balíková Vlasta

Milí předškoláčci,

pokud si chcete s maminkou procvičovat všechny svoje dovednosti, poněvadž jste letos ochuzeni o účast u zápisu do 1. třídy, mohu vám doporučit webové stránky Mgr. Terezy Chaloupkové www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/, a spolu tam zdarma najdete pracovní listy a hry. Můžete si stáhnout i "Záznamový arch s úkoly pro děti", ve kterém si budete zaznamenávat již splněné úkoly. Ať se vám práce daří a hlavně ať vás baví. Mohou to zkusit i mladší děti.
Za školku Balíková Vlasta

Oznámení

Pan fotograf vzkazuje rodičům, kteří chtěli vyfotit své děti + společná fotografie,
že se focení přesouvá na dobu, až budou děti opět ve školce.
Termín bude včas oznámen.Usmívající se

Milé děti,

Milé děti,všechny vás moc zdravím. Zdravím i vaše rodiče, kteří to teď nemají vůbec jednoduché. Začíná nám třetí týden, kdy máme školku zavřenou. A ještě to asi chvilku potrvá.
Určitě vám pořídili roušku a pěkně ji nosíte, tak jako já, tak jako vaše maminky a tatínci a všichni ostatní. Musíme ji nosit, abychom byli všichni zdraví a mohli se co nejdříve vrátit do školky.
Určitě vám maminka a tatínek čtou večer před spaním nebo někdy i odpoledne pohádku. Budu ráda, pokud se vám bude chtít, když pohádku mamince nebo tatínkovi ráno převyprávíte a zkusíte k pohádce nakreslit obrázek. Tak jako to děláme ve školce.
A budu ještě radši, když obrázek s maminkou vyfotíte a pošlete ho na školkový e-mail: msunanov@seznam.cz, a já ty vaše krásné obrázky vystavím na školkový web. Můžete se vyfotit i v roušce, jak vám sluší a fotku poslat taky.
Ještě vás jednou všechny zdravím, i vaše rodiče i vaše babičky a dědečky.
Přeji vám všem pevné zdravíčko.
Za všechny ze školky - za paní učitelky, paní uklízečku a paní "kuchařku".. ..paní učitelka Vlasta Balíková
PS: A můžete nám taky nakreslit, co celý den děláte.

Milí rodiče,

chtěla bych Vám nabídnout některé webové stránky, jak zabavit své děti: nasedeticky.cz, predskolaci.cz, pinterest.cz, detskestranky.cz, krokotak.cz. Je zde mnoho nápadů na hry v domácím prostředí, básničky, písničky, vymalovánky, vystřihovánky. Taktéž na facebooku najdete v této době hodně nabídek, ale to už určitě víte.
Věřím, že to všechno ustojíme a brzy se vrátíme do školky.
Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví.
Za kolektiv MŠ Balíková Vlasta

Nabídka pro děti a rodiče

Vážení rodiče,
až do odvolání zpřístupňuje tým Barevné kamínky pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo.
Rovněž všem rodičům nabízí vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici mají i lektory, kteří vysvětlují metodiku. Stačí zavolat na Metodický kabinet digitálního vzdělávání, tel.: +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje.
Po domluvě mohou také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.
Vše je samozřejmě nyní zdarma.

Poznámka: Ve školce máme od této firmy 3 interaktivní programy (Leden, Březen a Písmáčkovy úkoly). Vyzkoušeli jsme akorát Písmáčkovy úkoly, poněvadž nám pak přestal fungovat notebook k interaktivní tabuli. Dětem se to moc líbilo. Vyzkoušejte doma, co Vám firma nabízí. Děti nám pak podají instrukce.
Přeji všem pevné zdraví. Balíková Vlasta

16. 3. 2020 Informace k přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
jedním z preventivních opatření proti nekontrolovanému šíření nemoci COVID - 19 bylo rozhodnutí naší vlády o uzavření všech druhů škol kromě škol mateřských. I přes toto rozhodnutí se již řada vesnic a měst rozhodla, že mateřské školy uzavře také. V Únanově jsme se s panem starostou domluvili, že zatím počkáme, jak se rozhodnou rodiče. Dnes přišlo do mateřské školy pouze jedno dítě, a proto jsme se rozhodli od úterý 17. 3. 2020 provoz mateřské školy přerušit až do odvolání. 
Upozorňuji, že podle současného výkladu mohou rodiče na zakladě přerušení provozu uplatnit pro děti do deseti let tzv. ošetřovné po dobu devíti dnů. Potvrzení vám rád vydám v ředitelně základní školy.

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00
Středa 12.00 - 16.00

Elektronický kontakt:
rostislavkoc@seznam.cz

Telefonický kontakt:
606 545 831 (ředitel školy)

Sledujte, prosím, zprávy z médií a naše webové stránky, kde vám budeme přinášet aktuální informace.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví

Rostislav Koc
ředitel školy

 

    

 


 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Od 10. 9. 2020 jsou opět povinné roušky

Více informací naleznete v sekci Nástěnka.

Ovoce a zelenina do škol

V 38. týdnu se mohou děti těšit na švestky. Letáček je k dispozici v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 38. týdnu děti dostanou krabičku neochuceného plnotučného mléka. Doprovodný materiál lze najít v sekci Projekty.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign