logotyp

Zápis do MŠ

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 2. května do 16. května kalendářního roku.

Vzhledem k mimořádným opatřením naší vlády bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Zákonní zástupci doručí žádost o přijetí do mateřské školy včetně příloh v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021.

 

1.2 Místo zápisu: 

Zápis proběhne bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.


1.3 Potřebné dokumenty:

Zákonní zástupci doručí mateřské škole ve stanoveném období následující dokumenty:
- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem

Toto potvrzení slouží k ověření zákonné povinnosti, kdy platí, že podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

- rodný list dítěte (prostá kopie)
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Kde lze získat žádost:

 • Žádost lze vytisknout na webových stránkách školy www.skolaunanov.cz v sekci Zápis do MŠ.
 • Žádost lze v papírové podobě vyzvednout v mateřské škole. 

Jak lze žádost včetně příloh podat:

 • předáním paní Balíkové v mateřské škole,
 • vhozením do volně přístupné poštovní schránky školy na adrese Únanov 56,
 • prostřednictvím České pošty (obyčejný dopis): ZŠ a MŠ Únanov, 671 31 Únanov 56,
 • do datové schránky školy ybvmip7.
Povinné předškolní vzdělávání:

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 


2. Počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem 48 dětí.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.


3. Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním a trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov.
 2. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2021 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
 3. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2021 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
 4. Dítě, které k 31. 12. 2021 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (starší dítě bude mít přednost před mladším).
 5. Děti ostatní - podle věku od nejstarších po nejmladší (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2021 - starší dítě bude mít přednost před mladším).

4. Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte doručí žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Každé doručené žádosti bude přiděleno registrační číslo, které ředitel školy oznámí zákonnému zástupci uvedenému v žádosti formou sms zprávy na uvedené telefonní číslo, nebo e-mailovou zprávou. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a v papírové podobě ve vývěsce u vchodu do základní školy na základě registračních čísel. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole, za oznámená (§ 183 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění). Zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani škola je nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ.    

Pro případné dotazy lze využít tyto kontakty:

E-mail: zs.unanov@skolyjm.cz
Tel.: 606 545 831 (ředitel školy)Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
přihlášku k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout u paní Balíkové v mateřské škole nebo si ji můžete vytisknout z níže uvedeného odkazu.

Dokumenty k zápisu do mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ovoce a zelenina do škol

Projekt bude pokračovat od září.

Mléko do škol

Projekt bude pokračovat od září.

AKTUALITY MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign