logotyp

Co bychom měli umět

Září - Český jazyk

V září opakujeme učivo 2. ročníku. Co už bychom tedy měli umět a znát?
- Naším mateřským jazykem je český jazyk.
- Mluvíme ve větách.
- Věty se skládají ze slov, slova ze slabik, slabiky z hlásek.
- Hlásky dělíme na samohlásky a souhlásky.
- Samohlásky dělíme na krátké (a, e, i, o u) a dlouhé (á, é, í, ó, ů)
- K dlouhým samohláskám řadíme také dvojhlásky (au, eu, ou).
- Souhlásky dělíme podle toho, jaké po nich v českých slovech píšeme i.
- Tvrdé souhlásky jsou h, ch, k, r, d, t, n (píšeme po nich y, ý).
- Měkké souhlásky jsou ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň (píšeme po nich i, í).
- Obojetné souhlásky jsou b, f, l, m, p, s, v, z (píšeme i,í nebo y, ý podle zvláštních pravidel).
- Všechny hlásky dohromady tvoří ABECEDU. Každá hláska má v abecedě určené přesné místo.
- Slova se mohou řadit podle pořadí písmen v abecedě.
- Pokud jsou první písmena dvou slov stejná, rozhodují o zařazení druhá písmena atd.
- Pravopis psaní hlásky U - Ú,ú píšeme vždy na začátku slov (někdy uprostřed i na konci ale to se budeme teprve učit) ů píšeme uprostřed a na konci slov, nikdy ne na začátku slov

Září - Matematika

- Čísla zapisujeme pomocí číslic.
- Sudé číslo je takové, které končí číslicí 0, 2, 4, 6, 8
- Liché číslo je takové, které končí číslicí 1, 3, 5, 7, 9
- Matematické operace jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- Sčítání má tyto členy: sčítanec + sčítanec = součet (pořadí sčítanců můžeme zaměnit a výsledek se nezmění).
- Odčítání má tyto členy: menšenec - menšitel = rozdíl
- Násobení má tyto členy: činitel . činitel = součin (pořadí činitelů můžeme zaměnit, výsledek se nezmění).
- Dělení má tyto členy: Dělenec : dělitel = podíl.
- Zvětšit číslo 15 o 5 znamená připočítat k danému číslu číslo 5 (15 + 5 = 20).
- Zmenšit číslo 15 o 5 znamená odečíst od daného čísla číslo 5 (15 - 5 = 10).
- Zvětšit číslo 5 třikrát znamená vynásobit dané číslo číslem 3 (5 . 3 = 15).
- Zmenšit číslo 15 třikrát znamená vydělit dané číslo číslem 3 (15 : 3 = 5).

Září - Geometrie

- Bod v rovině vyznačíme křížkem  a popíšeme velkým tiskacím písmem (+A).
- Přímka je nekonečná rovná čára. Nemá počátek ani konec.
- Délku přímky nelze změřit.
- Přímku označujeme malým psacím písmenem.
- Pokud si na přímce vyznačíme bod, rozdělí ji na dvě polopřímky.
- Opačné polopřímky leží na jedné přímce a mají pouze jeden spoloečný bod.
- Úsečku vyznačíme na přímce dvěma body.
- Délku úsečky lze změřit.
- Geometrické tvary v rovině jsou např. čtverec, obdélník, trojúhelník.
- Na těchto geometrických tvarech najdeme vrcholy a strany.
- Vrcholy se popisují velkými tiskacími písmeny.
- Dvě přímky v rovině mohou být rovnoběžné (nemají žádný společný bod) nebo různoběžné (mají jeden společný bod - průsečík).

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Informace pro strávníky

platné od 1. 3. 2021.

Informace k provozu ZŠ od 1. 3. 2021

najdete na Nástěnce. Aktualizováno 27. 2. 2021

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Informace pro strávníky

platné od 1. 3. 2021.

Informace k provozu MŠ od 1. 3. 2021

naleznete v sekci Informace pro rodiče.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign