Jméno:
Heslo:

Úkolníček

Vzdělávání Na dálku

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás požádat o vzájemnou spolupráci v nadcházejících dnech, kdy děti budou pobývat doma a věnovat se samostudiu. 
Postupně budu dětem zadávat aktuální stránky z učebnic a pracovních sešitů na daný týden, aby děti mohly samostatně pracovat a dále pokračovat v učivu.
Nastavte si s dětmi pevný režim, kterým se budete denně řídit. Děti by měly pochopit, že nemají žádné prázdniny a musí se za den naučit to, co by se učily ve škole. 
Je potřeba, abyste ústní cvičení dělali společně s dětmi a vše, co bude v pracovních sešitech, zkontrolovali a popřípadě s dětmi opravili. Je to z důvodu, aby se děti naučily vše správně.
K procvičování učiva můžete také využívat webové stránky a výuková videa. Česká televize zahájila od 16. 3. 2020 učení v televizi pro žáky 1. stupně pod názvem UčíTelka (odkazy naleznete níže).
Pokud bude mít jakýkoliv dotaz nebo budete potřebovat s něčím poradit, pomoci, kontaktujte mě prostřednictvím telefonu, e-mailu (petra.fialova@skolaunanov.cz) či aplikace Skype. Budu ráda, když mi dáte vědět, jak učivo zvládáte a jak se s tou domácí školou snažíte poprat.

Všem rodičům chci poděkovat za vzájemnou komunikaci. Moc si této spolupráce vážím a věřím, že díky ní celou tuto situaci bez problémů zvládneme.

Pozdravuji všechny děti i jejich rodiče a těším se, až tato nelehká doba pomine a my se zase uvidíme ve škole.

Petra Fialová


Speciální režim zadávání úkolů pro samostudium na týden od 30
.3. - 3.4. 2020


Milí rodiče a milé děti,
moc Vás všechny zdravím domů. Chtěla bych Vám poděkovat za hezká slova, vzkazy a fotografie, které mi posíláte. Fotografie z Vaší domácí školy vkládám do fotogalerie třídy, kde si je můžete prohlédnout.
Jsem moc ráda, že díky dnešní technice můžeme být ve spojení a tak vím, jak se Vám daří a že Vám učení jde. 

Přeji Vám pevné zdraví, hodně trpělivosti a děkuji za úžasnou spolupráci. 

Petra Fialová   ČESKÝ
JAZYK
 • opakování podstatných jmen
 • vyjmenuj ve správném pořadí slovní druhy a přiřazuj k jednotlivým druhům odpovídající číslici (podstatná jména - 1, přídavná jména - 2, zájména - 3, číslovky - 4, slovesa - 5, příslovce - 6, předložky - 7, spojky - 8, částice - 9, citoslovce - 10)
 • zopakuj si poučky o slovních druzích a podstatných jménech (učebnice str. 85 - 86)
 • učebnice - str. 86, cv. 1, 2a (ústně)
 • učebnice - str. 87, cv. 3a  (písemně do školního sešitu)
 • učebnice - str. 87, cv. 4 (písemně do školního sešitu)

 • nové učivo - přídavná jména - připomeň si poučku (opakování z 2. ročníku)
 • učebnice str. 89 - prostuduj si poučku o přídavných jménech
 • podívej se na následující video o přídavných jménech: https://www.youtube.com/watch?v=z7bnr5nelbo

Pamatuj:
Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí.
Ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův).

 • učebnice - str. 89, cv. 1, 2, 3, 4 (ústně)
 • učebnice - str. 89, cv. 5 (písemně do školního sešitu - celé cvičení přepiš do sešitu, doplň i, í/ y, ý a nad jednotlivá slova nadepiš malou číslicí, o který slovní druh se jedná)
 • pracovní sešit - str. 56

 • čtenídenní čtení ve vlastní knize a zápis do čtenářského deníku
 • zopakuj si naučenou básničku (čítanka str. 103)


MATEMATIKA
 • procvičování početních algoritmů - pamětné sčítání a odčítání do 1 000, písemné sčítání a odčítání do 1 000, malá násobilka, zaokrouhlování na desítky a stovky, převody jednotek
 • učebnice - str. 52, cv. 26, 30 (ústně)
 • učebnice - str. 52, cv. 27, 28 (písemně do školního sešitu)
 • učebnice - str. 51, cv. 31, 32, 33 (ústně)
 • přepiš a vypočítej do školního sešitu:
(3 + 5) . 2 =                        (58 - 2) : 8 =                        (77 - 5) : 9 =
(6 + 4) . 9 =                        (42 + 3) : 9 =                       (58 - 4) : 6 =
(4 + 5) . 7 =                        (29 - 4) : 5 =                        (64 - 8) : 7 =
(7 + 3) . 0 =                        (31 + 5) : 4 =                       (30 + 6) : 6 =


     1 m = 100 cm                    1 cm = 10 mm                     1 hl = 100 l
     8 m =        cm                 40 mm =      cm                    200 l =       hl
   10 m =        cm               240 mm =      cm                    700 l =       hl
300 cm =        m                   10 cm =      mm                     5 hl =       l      
500 cm =        m                     8 cm =      mm                     6 hl =       l

 • na příští týden si připrav 3. díl matematiky (učebnici obalit a podepsat)


PRVOUKA
 • opakování učiva - společné znaky rostlin (učebnice str. 38 - 39, zápisek v sešitě)

ANGLICKÝ JAZYK


Speciální režim zadávání úkolů pro samostudium na týden od 23.3. - 27.3. 2020


ČESKÝ JAZYK
 • opakování vyjmenovaných slov
 • pracovní sešit str. 52, 53, 54 (přepis do školního sešitu není povinný)
 • gramatické cvičení (do školního sešitu) - vymysli a napiš věty s následujícími slovy: mi, my, milá, myla, míjí, myjí
 • diktát (do školního sešitu - dospělý diktuje, diktát opraví barevnou tužkou a zaznamená celkový počet chyb, kterých se dítě dopustilo)
 • zadání diktátu (procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m): dávná bitva, četl plynule, mlít mouku, ochmýřené ptáče, hbitá myška, myslím to vážně, odemykat klíčem, horský průsmyk, namyšlená Miluše, nachomýtl se tam, bratr Přemysl, zamíchat karty, smyčcové nástroje, letící chmýří, nablýskané auto, staré obyčeje  

 • nové učivo - slovní druhy - připomeň si všechny slovní druhy (opakování z 2. ročníku), zkus je bez chyby vyjmenovat a přiřazovat k nim odpovídající číslici
 • učebnice str. 85 - přečti si domeček a poučku o slovních druzích - nauč se je
 • podívej se na následující video o slovních druzích: https://www.youtube.com/watch?v=K97n2dNpkvY

Pamatuj

Slova ohebná jsou slova, která mohou měnit své tvary (koncovky). Mohou se ohýbat.
Mezi ohebná slova patří: podstatná jména, přídavná jména, zájména, číslovky a slovesa.

Ohýbání podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek se nazývá skloňování.
Ohýbání sloves se nazývá časování.
Slova neohebná jsou slova, která nemohou měnit své tvary.
Mezi neohebná slova patří příslovce, předložkyspojky, částice a citoslovce.


 • podstatná jména - připomeň si poučku (opakování z 2. ročníku)
 • učebnice str. 86 - prostuduj si poučky o podstatných jménech 
 • podívej se na následující video o podstatných jménech: https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg
 • pracovní sešit str. 55

Pamatuj
:

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Můžeme na ně ukazovat slovy: ten, ta, to.

Podstatná jména dělíme na obecná a vlastní.
Obecná jména označují kteroukoliv osobu, zvíře, věc (pan, pes, auto). Píšeme je s malým počátečním písmenem.
Vlastní jména označují konkrétní jména osob (Jan), měst (Znojmo), vesnic (Únanov), hor (Sněžka), pohoří (Krkonoše), řek (Vltava) a států (Čína). Píšeme je s velkým počátečním písmenem.


 • čtení - denní čtení ve vlastní knize a zápis do čtenářského deníku
 • zopakuj si naučenou básničku (čítanka str. 103)


MATEMATIKA
 • procvičování početních algoritmů - pamětné sčítání a odčítání do 1 000, písemné sčítání a odčítání do 1 000, malá násobilka, zaokrouhlování na desítky a stovky, převody jednotek
 • učebnice str. 51, cv. 17, 18, 19, 22, 24 (písemně do školního sešitu)
 • učebnice str. 50, cv. 12, 14 (ústně), str. 51, cv. 16, 23 (ústně)
 • přepiš a vypočítej (do školního sešitu - dávej pozor, která početní operace má přednost):
150 + 3 . 7 =               380 - 5 . 8 =                500 + 7 . 9 =               880 - 5 . 6 =
420 + 6 . 6 =               690 - 4 . 5 =                90 + (6 . 9) =               70 : 10 + 340 =
265 + 49 : 7 =             750 - 56 : 7 =              570 - (90 + 80) =         100 : 10 + 690 =
63 - (9 . 7) =               300 : 3 - 15 =               9 . 9 + 3 . 9 =              3 . 8 + 7 . 7 =
56 : 7 + 39 =               27 + 5 . 0 =                 100 - 9 . 3 =                150 - 9 . 5 =


PRVOUKA
 • rostliny - společné znaky 
 • učebnice str. 38 - 39
 • pracovní sešit str. 37
 • napiš si zápisek do školního sešitu - nezapomeň na datum a nadpis
 • slabší písaři si mohou zápisek vytisknout a vlepit do sešitu (viz. zápisy k vytisknutí - odkaz je uveden níže)

Společné znaky rostlin
1) Dýchají - listy 24 hodin denně - kyslík
2) Vyživují se - potřebují vodu, živiny, světlo, zelené barvivo a oxid uhličitý
3) Vylučují - při dýchání: oxid uhličitý, při výživě: kyslík
4) Reagují na změny v přírodě - na změny teploty vzduchu (otevírání a zavírání květů, zbarvení a opadávání listů), na nedostatek vody (usychání) 
5) Pohybují se - částmi svého těla (otáčení květů), semeny (jsou odnášena větrem, vodou nebo na tělech živočichů)
6) Rostou a vyvíjejí se - mění svou velikost a vzhled
rostliny jednoleté (hrách), dvouleté (petržel) a vytrvalé (jahodník)
7) Rozmnožují se - kvetoucí rostliny: semeny, cibulemi, hlízami, oddenky, šlahouny,
nekvetoucí rostliny: výtrusy

 

ANGLICKÝ JAZYK

Zápisy k vytisknutí

Prvouka

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Uzavření provozu základní školy

Aktuální informace naleznate na Nástěnce.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, z důvodu preventivních opatření proti šíření nemoci COVID - 19 jsem po projednání s panem starostou rozhodl o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání.
Žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout v ředitelně ZŠ každé pondělí od 8 do 12 hodin a středu od 12 do 16 hodin.
Rostislav Koc, ředitel školy

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign